Adoracja Św.Krzyża

wpppppTrzecia niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Adoracji Krzyża Świętego, zwana też Niedzielą Krestopokłonną. W sobotę podczas całonocnego czuwania, Krzyż uroczyście zostaje wyniesiony na środek świątyni. W cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Piotra Snarskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy.Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz.Nawiązując do treści Ewangelii tej niedzieli w swoim kazaniu podkreślił, rolę krzyża w życiu każdego chrześcijanina. Krzyż leżący na anałoju po środku świątyni jest jakby ukrzepieniem dla tych, którzy szczerze poszczą i krzyż podtrzymuje ich siły duchowe i cielesne… kazanie (część) można odsłuchać klikając w link – https://www.facebook.com/ParafiaPrawoslawnaNarodzeniaNmpWBielskuPodlaskim/videos/2040051386009785/

„Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Panie i święte Zmartwychwstanie Twoje sławimy” . Czytaj dalej

Św.Grzegorza Palamasa

wwII Niedziela Wielkiego Postu poświęcona jest św. Grzegorzowi Palamasowi, późnobizantyjskiemu ojcu Kościoła. Św. Grzegorz Palamas (1296-1359) był mnichem z Góry Atos, arcybiskupem Tessalonik, ale przede wszystkim wielkim teologiem.Relikwie świętego znajdują się w Tessalonikach w katedrze metropolitalnej jego imienia. W cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Piotra Snarskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.Kazanie ewangeliczne wygłosił ks.Piotr Snarski. więcej na https://www.facebook.com/ParafiaPrawoslawnaNarodzeniaNmpWBielskuPodlaskim/?ref=bookmarks Czytaj dalej

Nabożeństwo pasyjne

wpisWieczorem  zostało odsłużone nabożeństwo pasyjne z czytaniem Ewangelii wg św. apostoła Mateusza. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Abp Bielski  w asyście duchowieństwa bielskiego. Władyka czytał również św.Ewangelię o cierpieniach i mękach Jezusa Chrystusa.Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. mitrat Jarosław Dmitruk proboszcz parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Czytaj dalej

Triumf Prawosławia

wpisMinął  pierwszy tydzień Wielkiego Postu. Pierwsza jego niedziela nosi nazwę Triumfu Prawosławia. Święto to zostało ustanowione w 843 roku na cześć ostatecznego zwycięstwa Prawosławia nad herezją ikonoklazmu. Dlatego w tym dniu w Cerkwiach w znak zwycięstwa nad herezją na anałoju pośrodku świątyń obok siebie leżą ikony Jezusa Chrystusa i Matki Bożej. O godzinie 10.00 Boską  Liturgię Św. Bazylego Wielkiego w naszej Cerkwi celebrował proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Piotra Snarskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz, gdzie wyjaśnił sens kłaniania się ikonom…nie deskom, nie farbom, lecz świętym , którzy są na ikonach… można odsłuchać poniżej :) Czytaj dalej

Niedziela Przebaczenia Win

wpis-Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10,00  przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Piotra Snarskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Po przeczytaniu św.Ewangelii proboszcz odczytał List wielkopostny Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski  „Otwórz mi drzwi pokuty, Dawco Życia… Słowa te słyszymy podczas niedziel przygotowawczych do Wielkiego Postu. Będziemy też ich słuchać w ciągu pięciu tygodni samego postu. Słowa te świadczą, że w życiu Cerkwi nastał szczególny czas, mający ogromne znaczenie w życiu każdego wiernego prawosławnego. Nastał czas świętej Czterdziesiątnicy, który cechuje modlitwa, post i pokajanie. Kanon pokutny pierwszej niedzieli Wielkiego Postu głosi: „Godnych owoców pokuty nie żądaj ode mnie, bowiem moc moja osłabła we mnie. Daruj mi serce zawsze skruszone i ubóstwo duchowe, abym jako przyjemną ofiarę złożył je Tobie, jedyny Zbawco”. Prawosławni wierni wiedzą, że post to czas szczególnej wewnętrznej koncentracji i wysiłku, czego przykłady znajdują się w Starym i Nowym Testamencie. I tak, prorok Mojżesz pościł przez 40 dni i dostąpił „rozmowy z Panem”, słyszał Jego Słowa i otrzymał tablice z Dziesięciorgiem Przykazań. Dzięki postowi prorok Eliasz zamknął niebo, a prorok Daniel przysłonił paszcze lwów, zaś Trzej Młodzieńcy pozostali nietknięci pomimo przebywania w ogniu. Święci Apostołowie zachowywali post, wypełniając słowa Chrystusa: Nadejdą zaś dni, kiedy zostanie im zabrany oblubieniec i wtedy będą pościć (Mt 9,15). Przed swoją działalnością publiczną Jezus pościł przez 40 dni i nocy. Chrystus nauczał: Ten zaś rodzaj nie wychodzi [inaczej] jak tylko przez modlitwę i post (Mt 17,21). Z tych słów wypływa istotna prawda dotycząca postu i jego celu. Celem postu jest pobudzenie do pokajania, oswobodzenie człowieka z grzechu i jego wewnętrzna przemiana na lepsze. W pokajaniu najważniejsze jest wybaczenie, które człowiek otrzymał od Boga. Cały sens pokajania polega na przemianie umysłu i serca. Święci Ojcowie ten stan nazywają samopoznaniem, które ukierunkowane jest nie na lubowanie się swymi cnotami, talentami i sukcesami, lecz na kierowanie uwagi na własne grzechy. W tym pomaga post, modlitwa, miłosierne uczynki i pokajanie. Są one środkami do odnowy duchowej i moralnego odrodzenia ludzkiego jestestwa. Pomagają osiągnąć pełnię życia, radość i pokój w wierze, jak też świadczą o nadziei na duchowe uzdrowienie. Zawsze należy pamiętać, że dopóki ma miejsce pokajanie, dopóty jest nadzieja na poprawę i duchową przemianę człowieka. Dlatego też nigdy i w żadnych okolicznościach człowiek wierzący, nawet będący w stanie grzechu, nie powinien tracić nadziei na Boże miłosierdzie, pokajanie jest bowiem odnowieniem chrztu, oczyszczeniem sumienia, zawarciem przymierza z Bogiem. Święty Jan Klimak pokajanie nazywa córką nadziei i odrzuceniem rozpaczy. Święty Antoni Wielki dodaje: „najbardziej chwalebnym czynem, którego może dokonać człowiek, jest wyznanie swych grzechów przed Bogiem, osądzenie samego siebie i umiejętność bycia gotowym do spotkania każdej pokusy”. Bracia i Siostry! Często pojawia się pytanie: od czego należy rozpocząć pokajanie? Na pytanie to odpowiada nam Jezus Chrystus: Jeśli zaś nie odpuszczacie ludziom ich przewinień, to i Ojciec wasz nie odpuści przewinień waszych (Mt 6,15), dodając dalej: Jeśli więc przyniesiesz dar swój na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem i idź, pogódź się najpierw z bratem twoim, i wtedy, wróciwszy, złóż swój dar (Mt 5,23-24). Wypływa z tego wniosek, że bez pogodzenia się z bliźnimi nie mają znaczenia: post, rekolekcje, modlitwy, składanie ofiar czy czynienie pokłonów. Nie jest rzeczą łatwą wybaczanie przewinień i zapominanie o obelgach. Jest to trudne. Jednak później jakże lekko i spokojnie jest na duszy, w której zamieszkuje pokój. Bracia i Siostry! Noc przeminęła, nastał dzień. Odrzućmy więc dzieła należące do ciemności, a weźmy broń światłości (Rz 13,12). Również i my, ludzie XXI wieku, musimy obudzić się ze snu duchowego. Uzbrójmy się w broń światłości – modlitwę, post, wzajemne wybaczenie i wyznanie grzechów. Bracia i Siostry! W przededniu świętej Czterdziesiątnicy, zgodnie z praktyką naszej Cerkwi, proszę Was wszystkich w imieniu własnym i całego duchowieństwa o wybaczenie naszych grzechów, dokonanych słowem, czynem, myślami i zmysłami – wybaczcie nam, grzesznym! Panie, „Nie odwróć oblicza Twego od dziecka Twego, albowiem cierpię, szybko wysłuchaj mnie. Zważ na duszę moją i wybaw ją” (prokimenon, ton 8). Życzę wszystkim, aby święte dni Wielkiego Postu 2018 roku upłynęły w zdrowiu i spokoju, by pokłonić się Mękom Pańskim i Świętemu Zmartwychwstaniu. Z Bożego miłosierdzia pokorny, + Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski Warszawa, Niedziela Wybaczenia Win, 2018 r. 16 Lut 2018 .”  Po Boskiej Liturgii poświęcono chleb , gdyż dzisiaj Cerkiew czci  pamięć św. Agaty, następnie odsłużono wieczernię z obrzędem wybaczenia win (Proszczenijem Obid).
Czytaj dalej

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY PRAWOSŁAWNEJ W WARSZAWIE

wpis-W dniu wielkiego święta cerkiewnego, Spotkania Pańskiego , w stolicy naszego kraju miały miejsce obchody Światowych Dni Młodzieży Prawosławnej. Były to centralne uroczystości związane z tym wydarzeniem. Dni młodzieży rozpoczęto od Boskiej Liturgii w Katedrze Metropolitarnej w Warszawie, którą sprawował Zwierzchnik naszej Cerkwi Jego Eminencja Metropolita Sawa wraz z Arcybiskupami, Biskupami i duchowymi opiekunami bractw młodzieżowych z całej Polski. Eminencja serdecznie dziękując za trud duszpasterski włożony w pracę z młodzieżą, podkreślił w sposób szczególny, że młody człowiek zawsze w swoim życiu powinien aktywnie realizować ewangeliczne słowa „idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, bowiem jest on świadkiem Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego i wokół tych wydarzeń powinno koncentrować się jego życia i misja we współczesnym świecie. Czytaj dalej