Niedziela V po Passze

wpisBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 09.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewały dwa chóry- Chór Żeńskiego Monasteru w Gródku (Ukraina) i chór parafialny pod dyr.Marty Zinkiewicz. Po Liturgii była uroczysta procesja wokół cerkwi. W dniu dzisiejszym Cerkiew przypomina rozmowę Chrystusa z Samarytanką. Miała ona miejsce przy studni Jakuba. Spotykając Chrystusa, przyjęła od Niego dar prawdziwej światłości, dar zrozumienia, jak należy chwalić Boga i modlić się Niego.Chrystus powiedział do Samarytanki „Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi: daj mi pić, ty byś prosiła go, a dałby ci wody żywej”. Tym darem Bożym jest poznanie Boga, dar modlitwy i prawidłowego wysławiania Go, dar rozpoznawania Jego obecności w świecie, zdolność widzenia i dogłębne przekonanie o tym, że tylko On jest Prawdą, Drogą i Życiem. Dlatego – jak mówi Zbawiciel – „prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. Ojciec bowiem szuka tych, którzy Mu tak cześć oddają”. Nam również  Chrystus wskazuje samego siebie – Źródło wody żywej, tryskające ku życiu wiecznemu.