Święto Narodzenia Bogurodzicy

wpispreczŚwięto Narodzenia Bogurodzicy jest jednym z największych świąt w Cerkwi. Rozpoczyna ono cykl dwunastu wielkich świąt. Każde święto parafialne jest drugą Paschą dla danej parafii. Tak też było w Bielsku Podlaskim.Tegoroczne święto Narodzenia Bogurodzicy (Preczystej) w Bielsku Podlaskim miało bardzo uroczysty charakter.Uroczystości rozpoczęły się całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył dziekan dekanatu bielskiego, ks. Leoncjusz Tofiluk. Śpiewały trzy chóry – parafialny, dyrygowany przez Martę Zinkiewicz, młodzieżowy, dyrygowany przez Annę Fita i dziecięcy, dyrygowany przez matuszkę Irenę Kuryłowicz. Modlitwy do Bogurodzicy były zanoszone przez całą noc. Sprawowano dwa akatysty do Bogurodzicy, akatyst za zmarłych i dwie Święte Liturgie (o godzinie drugiej i szóstej), odprawiono również małe poświęcenie wody.Świąteczna Liturgia była celebrowana o godzinie dziesiątej przez metropolitę Sawę w asyście wielu duchownych, diakonów i dużej rzeszy wiernych. Podczas uroczystości świątecznych śpiewał chór parafialny, dyrygowany przez Martę Zinkiewicz.

Metropolitę powitały dzieci, młodzież, Sergiusz Tkaczuk w imieniu komitetu cerkiewnego i proboszcz ks. Jerzy Bogacewicz. Władyka był mile zaskoczony, gdy Katarzyna Kolata, uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim przywitanie swoje przygotowała w języku serbskim: W tej uroczystej chwili, gdy Wasza Eminencja przybyła do nas, proszę – w imieniu naszej cerkwi i parafian – o przyjęcie szczerych wyrazów głębokiego szacunku do Waszej Eminencji, a także radości, którą dzisiaj przeżywamy z powodu Waszej wielkiej, podniosłej wizyty. Życzę Waszej Eminencji pokoju, zdrowia, długiego życia i Bożej pomocy, abyście w dalszym ciągu opiekowali się i czuwali nad ładem i porządkiem naszej Cerkwi. Po tym powitaniu metropolita porozmawiał z witającą w języku serbskim i pochwalił za znajomość tego języka (metropolita Sawa w 1966 r. obronił pracę doktorską w Belgradzie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Belgradzkiego).

Proboszcz wyraził radość, że w tym miesiącu po raz drugi zwierzchnik naszej Cerkwi będzie sprawował Boską Liturgię w Bielsku. Powiedział, że Matka Boża w ciągu wieków zbierała wiernych w tym miejscu. Tak też jest i tym razem. Prosił metropolitę o modlitwę do Bogurodzicy i jej wstawiennictwo przed Jednorodzonym Synem za wszystkich wiernych, o zdrowie, szczęście i o miłość w rodzinach, gdyż obecnie tak jej brakuje i występuje dysharmonia między małżonkami.

Podczas Boskiej Liturgii metropolita Sawa nagrodził ks. Mirosława Ostapkowicza, proboszcza parafii w Augustowie, krzyżem z ozdobami.

Po czytaniu ewangelicznym homilię wygłosił hierarcha. W swoim słowie powiedział, że „szczęśliwi są ci, którzy słuchają słowo Boże i wypełniają go”. Słuchać to nie wszystko – mówił władyka. Trzeba świecić przykładem i być wzorem dla innych. Musimy tym się odróżniać od innych. Cerkiew powinna zmieniać złych ludzi na dobrych i zmiękczać ich twarde serca. Dzisiaj koncentrujemy swe myśli na Narodzeniu Bogurodzicy, na fakcie dotyczącym Joachima i Anny, ludzi oczekujących potomstwa, ich wierze, zaufaniu i wielkiej miłości do Boga. Narodzenie Bogurodzicy ma ogromne znaczenie dla zbawienia całej ludzkości. Wraz z Narodzeniem Bogurodzicy zjawiła się radość dla Joachima i Anny, którzy długo oczekiwali na narodzenie potomka i dla całej, myślącej ludzkości. Narodziła się bowiem ta, która dała nam Zbawiciela. Aby wszystko to pojąć należy mieć silną wiarę, gdyż zrozumieć to wszystko jest bardzo trudno.Święta Liturgia zakończyła się uroczystą procesją wokół cerkwi z czytaniem św. Ewangelii i modlitwą nad znajdującymi się obok grobami.Hierarcha podziękował wszystkim za wspólną modlitwę, proboszczowi ks .Jerzemu Bogacewiczowi, klerowi parafii Narodzenia Bogurodzicy, chórowi parafialnemu za śpiew i wszystkim, którzy tak serdecznie witali hierarchę.Ważnym momentem było nagrodzenie Eugeniusza Kordziukiewicza i wręczenie mu orderu św. Marii Magdaleny III stopnia za pracę dla dobra Cerkwi, przez metropolitę.

Proboszcz ks. Jerzy Bogacewicz wyraził słowa wdzięczności metropolicie Sawie za przybycie na święto parafialne i uświetnienie uroczystości. Każde święto, w którym uczestniczy zwierzchnik Cerkwi, nabiera wyższej rangi.

Całonocne czuwanie

Boska Liturgia

Dodaj komentarz