Fundacja

bilans 2018-fundacja

bilans 2018-szkoła

bilans Fundacja 2019

bilans Szkoły 2019

bilans FDKP 2021

bilans str 1 na dzień 31 stycznia 2023 roku

bilans str 2

rachunek wynikow

wprowadzenie do sprawozdania str 1

wprowadzenie do sprawozdania str 2

sprawozdanie merytoryczne str 1

sprawozdanie merytoryczne str 2

sprawozdanie merytoryczne str 3

dary-Motto Fundacji „Wiara bez uczynków martwa jest”

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski została powołana fundacja o nazwie „ Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej”. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 28.10.2009r.Działa na podstawie statutu, ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1991.46.203 t.j), ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o Stosunku Państwa do Polskiego Autokafelicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U.1991.66.287) i innych aktów prawnych. Fundację powołano w celu:

 • wspierania działalności domów, ośrodków, instytucji kultury mniejszości narodowych, w szczególności kultury prawosławnej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wspierania działalności prawosławnych organizacji religijnych i innych organizacji religijnych;
 • wspierania działalności poradni, schronisk i instytucji świadczących pomoc społeczną świadczoną osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym;
 • organizowania wsparcia dla placówek szkolnych i przedszkolnych mniejszości narodowych i wyznaniowych, w szczególności związanych z edukacją w duchu kultury prawosławnej, tj. wszelkiej pomocy przy prowadzeniu tych placówek;
 • prowadzenia działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub innych form wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej;
 • wspomagania i kontynuowania działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundatora.
 • propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia, wolnego od nałogów;
 • propagowania kultury fizycznej i sportu;
 • promowania kultury czytelniczej;
 • pobudzenia społeczeństwa, w szczególności młodzieży, do rozwijania swoich umiejętności (malowania, fotografowania, śpiewu itp.)
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • działań zmierzających do ochrony dóbr kultury, w szczególności zabytków sakralnych ruchomych-prawosławnych;
 • działań zmierzających do rejestrowania i archiwizowania uroczystości cerkiewnych;
 • promowania edukacji ekologicznej społeczeństwa;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i z rodzin patologicznych oraz terenów wiejskich – wyrównanie różnic między społeczeństwem;
 • działań zmierzających do zachowania i podtrzymania kultury i tradycji regionalnych.

Siedzibą Fundacji jest Dom Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim przy ul. Rejtana 24. Założycielem i prezesem Fundacji jest ks. Jerzy Bogacewicz, v-ce prezesem ks. Marcin Kuźma. Członkowie rady: Irena Łozowik, Wiera Busłowicz i Irena Kuryłowicz. Księgowość prowadzi  Anna Malewska. Działaniem podstawowym Fundacji jest pomoc ludziom o niższym standardzie życiowym. 2 lutego 2010 r. została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Suwałkach na przekazanie artykułów spożywczych w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” dla 100 osób. Na koniec 2011 roku, działalnością charytatywną było objętych ponad 550 osób, na koniec grudnia 2012 roku, liczba zwiększyła się do 715 osób w tym 528 osób z terenu miasta Bielska Podlaskiego. Pozostałe osoby są z gmin wiejskich: Bielsk Podlaski, Orla, Boćki, Wyszki, Narew a nawet z Milejczyc. W tym okresie wydano 79 932 kg żywności o wartości 228 219zł. W zadaniu tym uczestniczą wszyscy duchowni Parafii Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim i członkowie Fundacji. Podczas rozładunku i pakowania towarów pomaga również młodzież i wolontariusze. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Starostwu Powiatowemu w Bielsku Podlaskim, Urzędowi Miasta w Bielsku Podlaskim i Urzędowi Gminy Bielsk Podlaski zostały zrealizowane następujące zadania: 1. Wieczerze wigilijne dla osób samotnych i biednych – 22.12.2009r., 01.01.2010 i 04.01.2011r. 2. Imprezy promujące zdrowy styl życia połączone z choinką parafialną – 10.01.2010r. i 9.01.2011r. 3. Warsztaty etnograficzne dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bielskiego w 2010,2011. i 2012r. 4. Warsztaty wokalne w lipcu 2011r. 5. Parafiada, festyn rodzinny, z promocją zdrowego stylu życia – w 2010,2011 i 2012 r. 6. Wydano folder „Bielska Hodigitria” w czerwcu 2010r. przed świętem Bielskiej Ikony Matki Bożej. 7. Wystawę OrthPhoto o Monastycyzmie 21.05.2011r. 8. Uroczystości związane z wyświęceniem i umieszczeniem Ikony Eufrozyny Połockiej w Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim 13.11.2011r. 9. Wieczór Serbski-27.11.2011r. 10. Rodzinne kolędowanie i choinka 15 stycznia 2012r. 27 czerwca 2012roku postanowieniem sądowym Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego, 14 grudniu 2012 roku została wpisana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012. Prosimy o 1% Twojego podatku.

Przekaż Swój 1% podatku Fundacji Domów Kultury Prawosławnej ul. Rejtana 24 KRS 0000340500 numer rachunku bankowego: 74 1240 5253 1111 0010 3389 4244

Informacja o utworzeniu szkoły

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, we wrześniu 2014 roku została utworzona Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Św. Arcybiskupa Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim, z siedzibą przy ul.   Rejtana 24 (klasy I – VI ).

Szkoła rozpoczyna   swoją  działalność    od 1 września 2015 roku. Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej w Bielsku Podlaskim, której siedziba znajduje się również przy ul.Rejtana 24. 

1

Anna Radziukiewicz pisała w Przeglądzie Prawosławnym

– Wiara bez uczynków jest martwa – przypomina słowa Ewangelii o. Jerzy Bogacewicz, proboszcz parafii Narodzenia Bogarodzicy w Bielsku Podlaskim.

W ubiegłym roku, przed nastaniem zimy, prosił swoich parafian, by idąc na służbę przynosili do cerkwi olej, mąkę, kasze, makarony, konserwy. A tych, którym ledwie na przeżycie wystarcza, zachęcał, by w piątek o 18 szli do parafialnej świetlicy po te produkty. O. Jerzy wie, że bogaty nie da biednemu sąsiadowi ani oleju, ani mąki. Nie dlatego że żałuje, ale taka niezręczność po obu stronach się rodzi. Jak dać, żeby nie upokorzyć? I odpowiada: najlepiej poprzez Cerkiew.
W pierwszy piątek przyszły dwie osoby. A i przez kolejne niewiele więcej. Prowadzeniem akcji zajął się o. Piotr Snarski. Nie ustawał. A ludzi przybywało. W styczniu kolejka po produkty wydłużyła się znacznie, sięgnęła 60 osób, w lutym 150.
W kolejce młode małżeństwo. Oboje bezrobotni. Stoi też starszy mężczyzna. Nie sobie przyszedł prosić, tylko inwalidzie, który od trzech lat jest na wózku, czyli od 38. roku życia. Stoi mężczyzna, który z trudem chorą nogą powłóczy.
Obok na ławce przysiadła kobieta. Musi poczekać, bo najpierw wydawane są paczki tym, którzy przynieśli zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, że tej pomocy potrzebują.
– Nawet kilo ryżu dostać i też dobrze – mówi do mnie. – W domu dzieci, a tu tylko parę hektarów ziemi. Nie wyżyjesz.
W kolejce i prawosławni, i katolicy. Katolików może nawet trochę więcej, bo o. Piotr zapisuje, kto do jakiego Kościoła należy. Przychodzą, bo spośród wszystkich bielskich parafii – prawosławnych i katolickich – tylko Rożdżestwienska podjęła się prowadzenia takiej akcji. Tu wyznanie nie odgrywa żadnej roli, tylko bycie w potrzebie.
Paczki dostali wszyscy, a w nich świeży chleb i bułki kupione pod koniec dnia po obniżonej cenie w bielskiej piekarni, i olej, i kasze, i konserwy, nawet ciastka.
Akcję w zasadzie zorganizowała świeżo założona Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, której prezesem jest o. Jerzy Bogacewicz, a przewodniczącą rady nadzorczej Irena Łozowik.
Organizatorzy akcji zbierają produkty i doświadczenie. Dowiedzieli się, że bielski MOPS zarejestrował aż dwa tysiące ludzi potrzebujących. To armia biednych. Cerkiew nie może zamykać oczy na ich potrzeby. Szuka więc partnerów akcji. O. Jerzy Bogacewicz zadzwonił do Banku Gospodarki Żywnościowej w Suwałkach, który ma oddział w Białymstoku.
– Proszę do nas przyjść. Podpiszemy umowę – usłyszał. A jakim samochodem ksiądz przyjedzie? – zapytał jeszcze bankowiec.
– Starym mercedesem – odpowiedział o. Jerzy.
– Proszę przyjechać dużym samochodem, bo już mamy dla was produkty żywnościowe – na to bankowiec.
Wkrótce bank podpisał z fundacją umowę na comiesięczne dostawy do Bielska aż dwóch ton żywoności.
Fundacja przygotowała dwie wigilie – przed katolickimi świętami Bożego Narodzenia i prawosławnymi. Była kolacja w parafialnej świetlicy przy Jagiellońskiej i paczki.
– Istnienie fundacji stwarza nam o wiele większe możliwości działania – mówi Irena Łozowik. – Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy jako fundacja 5,5 tysiąca złotych na prowadzenie wakacyjnych zajęć z dziećmi.
– Od burmistrza Bielska dostaliśmy 3900 złotych – dodaje – co pozwoliło przygotować 130 paczek, które rozdawaliśmy dzieciom w Domu Kultury Prawosławnej przy ulicy Rejtana podczas imprezy propagującej zdrowy styl życia, poprowadzonej przez o. Adama Dzienisiuka.
Fundacja planuje przeprowadzić w połowie maja parafiadę, zapraszając ludzi z bielskich parafii, zwłaszcza dzieci i młodzież. Ma ich integrować sport, grill, ale i pouczające rozmowy i gry, które ma poprowadzić nauczycielka Krystyna Pawluczuk.
W ramach fundacji planowane jest też wydanie folderu o cudotwórczej najstarszej ikonie w Bielsku, mającej ponad pięćset lat Bielskiej Hodegetrii, znajdującej się w cerkwi Narodzenia Bogarodzicy. Wydaniem ma się zająć Irena Łozowik, którą bielskim latopiscem można już nazwać. Pasją rejestrowania życia cerkiewnego i w ogóle aktywnego życia w Cerkwi zaraziła się od o. Leoncjusza Tofiluka kilkadziesiąt lat temu. Zaczęło się chyba od nagrywania na dyktafon kazań batiuszki i pouczeń, choćby na temat, jak zachować się w cerkwi i jak rozumieć sens i przebieg Liturgii świętej. Potem była kamera. Nie jedna. Na filmie rejestrowała położenie kamienia węgielnego pod cerkiew Uspieńską Pokrowską w Bielsku i wszystkie etapy ich budowy. Rejestrowała ważne dla Cerkwi w Bielsku i okolicach wydarzenia. Ma teraz duży zbiór kaset DVD – około pięciuset. Równolegle fotografowała. Przez wiele lat tradycyjnym aparatem. Z tego okresu pozostało około tysiąca filmów. Teraz fotografuje aparatem cyfrowym. Dobrze chroni te zdjęcia – na dysku twardym zewnętrznym. Wie, że trzeba przenieść nagrania z kaset DVD na jakiś nowszy nośnik. Ale nie wie, kto mógłby to zrobić. Poważne to zadanie.
Do tego pisze – do „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, ale nade wszystko jest kronikarką. Stworzyła już trzy tomy opowiadające o życiu własnej parafii Narodzenia Bogarodzicy. I choć jest emerytką, młodą, to wykorzystuje to co daje współczesna technika. Od jesieni ubiegłego roku prowadzi stronę internetową parafii, pierwszą parafialną w Bielsku, www.bielsk.hodigitria.pl. Cieszy się, że odwiedza ją wiele osób. Strona jest dobrym łącznikiem z parafianami. Można z niej choćby się dowiedzieć, o której godzinie są nabożeństwa w cerkwi. A w niedziele są aż trzy Liturgie św. – pierwsza o siódmej, adresowana może przede wszystkim do małżeństw prawosławno-katolickich, podczas której używa się także języka polskiego, druga o 8.15 i trzecia o dziesiątej.
Irena Łozowik cieszy się, że mogła wyrastać i dojrzewać do życia w Cerkwi, które nie kończy się na progu świątyni, pod okiem o. Leoncjusza Tofiluka, teraz może je przedłużać przy o. Jerzym Bogacewiczu. O. Jerzy nieustannie rewiduje pojęcie życia cerkiewnego i wciąż nowe obszary w nie włącza, poczynając od wychowania najmłodszych w przedszkolu istniejącym w Domu Kultury Prawosławnej przy Rejtana, kończąc na pochyleniu się nad ubóstwem bielszczan.

Sprawozdanie z działalności

Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej w okresie od

 01 stycznia 2012 r. do  31 grudnia 2012 r.

Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej jest Fundacją działająca na podstawie Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984- o fundacjach (Dz.U. z 1991r Nr 46 poz. 203 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010r.Nr 234,poz.1536/1) oraz ustawy z dnia 04 lipca 1991- stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. z 1991, Nr 66, poz. 287) i innych aktów prawnych,
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego z dnia 23 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 434)

Decyzją Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.10.2009 Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS: 00003405500.

Skład Zarządu Fundacji:

 1. Prezes Zarządu- ks. Jerzy Bogacewicz zam. Bielsk Podlaski ul. Jagiellońska 6A
 1. Członek Zarządu- ks. Marcin Kuźma   16-040 Gródek ul. Chodkiewiczów 34 m 5

Zgodnie z § 5 statutu  celami Fundacji są:

 1. Wspieranie działalności domów, ośrodków, instytucji kultury mniejszości narodowych, w szczególności kultury prawosławnej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Wspieranie działalności prawosławnych organizacji religijnych,
 3. Wspieranie działalności poradni, schronisk i instytucji świadczących pomoc społeczną świadczoną osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym,
 4. Organizowanie wsparcia dla placówek szkolnych i przedszkolnych mniejszości narodowych i wyznaniowych, w szczególności związanych z edukacją w duchu kultury prawosławnej, tj. wszelką pomoc przy prowadzeniu tych placówek oraz prowadzenie tych placówek przez Fundację,
 5. Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej,
 6. Wspomaganie i kontynuowanie działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundatora,
 7. Działania propagujące zdrowy i aktywny styl życia, wolny od nałogów,
 8. Działania propagujące kulturę fizyczną i sport,
 9. Promowanie kultury czytelniczej,
 10. Pobudzenie społeczeństwa, w szczególności młodzieży, do rozwijania swoich umiejętności ( malowania, fotografowania, śpiewu itp.)
 11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 12. Działania zmierzające do ochrony dóbr kultury, w szczególności zabytków sakralnych ruchomych-prawosławnych,
 13. Działania zmierzające do rejestrowania i archiwizowania uroczystości cerkiewnych.

14. Promowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa,

15. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i z rodzin patologicznych oraz z

terenów wiejskich -wyrównanie różnic między społeczeństwem,

16. Działania zmierzające do zachowania i podtrzymania kultury i tradycji    regionalnych

Działaniem podstawowym  Fundacji jest pomoc ludziom o niższym standardzie życiowym. Na koniec grudnia 2012 roku, liczba osób korzystających z pomocy wynosiła  600 (zapisanych było 715) osób w tym 528 osób z terenu miasta Bielska Podlaskiego. Pozostałe osoby są z gmin wiejskich: Bielsk Podlaski, Orla, Boćki, Wyszki, Narew a nawet z Milejczyc. W tym okresie wydano 79 932  kg żywności o wartości 228 219zł. W zadaniu tym uczestniczą wszyscy duchowni Parafii Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim  i członkowie Fundacji. Podczas rozładunku i pakowania towarów pomaga również młodzież i wolontariusze.

Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Starostwu Powiatowemu w Bielsku Podlaskim, Urzędowi Miasta w Bielsku Podlaskim i Urzędowi Gminy Bielsk Podlaski zostały zrealizowane następujące zadania:

1.„Rodzinne Kolędowanie” – 15 stycznia 2012r.

W niedzielę, 15 stycznia, w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim odbył się konkurs „Kaladujem z Siemioju”, który został zorganizowany po raz pierwszy przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, Dom Kultury Prawosławnej i oraz parafię Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, przy wsparciu i pomocy dyrektora Bielskiego Domu Kultury, Sergiusza Łukaszuka.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia był ks. Jerzy Bogacewicz, proboszcz parafii Narodzenia Bogurodzicy, pełniący funkcje prezesa fundacji DKP i dyrektora Domu Kultury Prawosławnej.

Idea konkursu zrodziła się przede wszystkim z chęci wzmocnienia więzi rodzinnych poprzez wspólne śpiewanie i uczenie się kolęd oraz troski o podtrzymanie wschodniosłowiańskich tradycji kolędniczych.

Imprezę rozpoczął modlitwą ks. Jerzy Bogacewicz. Elżbieta Fionik, pracowniczka Bielskiego Domu Kultury, była konferansjerem. Efekt konkursu kolędniczego był zadziwiający. Zgłosiło się jedenaście rodzin. Wystąpiło dziesięć zespołów.

Zespoły były oceniane przez jury, w skład, którego wchodziły: Marta Zinkiewicz, Ewa Ostapkowicz i Marta Ignatowicz. Wszystkie zespoły zaprezentowały się bardzo dobrze. Wybrać trzeba było trzy najlepsze. Zadanie trudne dla jurorów. Po naradzie pierwsze miejsce przyznano rodzinie Skorbiłowiczów – Jakoniuków, drugie – rodzinie Szeszków z Parcewa i trzecie – rodzinie Gliwów – Ignatiuków. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.

Nagrody były ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Urząd Gminy Bielsk Podlaski, parafię Narodzenia Bogurodzicy, Dom Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim oraz Karinę i Emila Struczyków.

Pomysł z konkursem kolędniczym był bardzo trafny. Widzowie i słuchacze nie zawiedli. Na początek wydawało się, że nie będzie chętnych rodzin do konkursu, dlatego też zorganizowano choinkę dla dzieci bezpośrednio po występie zespołów kolędniczych. Paczki zostały ufundowane przez parafię Narodzenia Bogurodzicy. W zabawie choinkowej uczestniczyło około stu dzieci. Imprezę choinkową prowadziły Karina Struczyk i Joanna Kuderska.

2.Warsztaty etnograficzne dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bielskiego w lipcu 2012 r.

Po raz trzeci zostały zorganizowane „Warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu Województwa Podlaskiego” w Bielsku Podlaskim przy ul. Rejtana 24.Trwały one od 9 do 13 lipca br.

Mottem przewodnim warsztatów były strofy z wiersza Zygmunta Glogera „Jak kwiaty są ozdobą ziemi i roślin, tak mowa i obyczaje są ozdobą naszego życia, są one spuścizną wieków”.

Udział wzięło 24 dzieci i młodzieży, chociaż przewidywano  20 osób. Zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra.

Na rozpoczęcie ks. Jerzy Bogacewicz, prezes Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, która zorganizowała warsztaty, pobłogosławił wszystkich i wzniósł modlitwę w intencji warsztatowiczów i opiekunów.

Uczestnicy warsztatów zapoznały się  z folklorem Ziemi Bielskiej , dowiedzieli się co to jest Mała Ojczyzna, poznały obrzędy- ”Kupalle” i ”Oleń po boru chodit” oraz nauczyły się   śpiewu, zwanego białym, czyli wykonywanego otwartym głosem, w którym  bierze udział cały człowiek, nie tylko jego nadwerężone zwykle struny głosowe.

Najlepszą lekcją był wyjazd do Kaniuk i spotkanie z rzeźbiarzem ludowym panem Włodzimierzem Naumiukiem. Jadąc przez Ryboły nie sposób nie odwiedzić muzeum „Baćkauszczynia” i spotkać się z matuszką Antoniną Sosna, która w bardzo ciekawy i obrazowy sposób opowiada o każdym przedmiocie tam znajdującym się. Poprzez wyjazd warsztatowicze zapoznały się z ideą  szlaku kulturowego Drzewo i Sakrum.

Cały dzień spędzony w Studziwodach w Muzeum Małej Ojczyzny był dobrą lekcją pokazową. Z architekturą drewnianą i przedmiotami codziennego użytku naszych przodków zapoznał etnograf, Doroteusz Fionik. Nauczono się tam robić korale z kolorowej wełny.

Pani Gienia Czyżyk pokazała technikę robienia przepięknych kwiatów z kolorowej bibuły a pani Zina Demianiuk zadziwiła wszystkich pięknymi wyszywankami.

Podczas tych kilku dni wpajano dzieciom i młodzieży miłość i tolerancję do innych i do swoich terenów.

Dzięki warsztatom uczestnicy dowiedzieli się, że Podlasie to miejsce szczególne, gdzie łączy się wiele kultur, narodowości i religii. Dzięki temu kultura jest bardzo bogata. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie Boże Narodzenie i Sylwestra świętuje się dwa razy w roku.

Uświadomiono,  że kultura ich dziadków jest bogata,  wartościowa  i nie należy się jej wstydzić,a nawet trzeba zaprezentować szerszemu ogółowi i propagować w dalszym życiu.Na całym świecie pielęgnuje się pamięć po przodkach, gdyż jest elementem tożsamości nie tylko poszczególnych jednostek, ale całych społeczności i regionów.Warsztaty to atrakcyjna forma zdobywania wiedzy o kulturze swoich przodków  i zainteresowanie się swymi korzeniami.Przedsięwzięcie to mogło się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, w szczególności wicemarszałka Walentego Koryckiego, który nie wstydzi się swego pochodzenia i chętnie nam pomaga.

Zapoznano się z ideą projektu loga Województwa Podlaskiego, wielobarwnego żubra, i przybliżono postać Leona Tarasewicza, projektanta logo.Celem zadania było zapoznanie dzieci i młodzieży z terenu Województwa Podlaskiego z różnorodnością kulturową i wyznaniową Województwa Podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Bielskiej, poprzez prezentację charakterystycznych obrzędów i obyczajów, pieśni ludowych, tańca, języka, budownictwa drewnianego, ginących zawodów.

3.Parafiada, festyn rodzinny, z promocją zdrowego stylu życia 30 wrzesień 2012 r.

30 września br.,w niedzielę, odbyła się Parafiada-festyn rodzinny z promocją zdrowego stylu życia w Bielsku Podlaskim w pomieszczeniach Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza  i Zespołu Szkół z DNJB im. Jarosława Kostycewicza. Impreza była zorganizowana po raz trzeci przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Rejtana 24 i parafię Narodzenia Bogurodzicy,  dzięki wsparciu finansowemu samorządów lokalnych: Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, Urzędu Gminy i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz przy wsparciu dyrekcji powyższych szkół.

Parafiada została poprzedzona modlitwą, wzniesioną przez ks. Jerzego Bogacewicza.

Impreza rozpoczęła się marszem wokół parku im. Królowej Heleny z okrzykami i hasłami propagującymi zdrowy styl życia.

Następnie wystąpił zespół Wianoczki dyr. przez Joannę Chilkiewicz i zespół Asteria powstały przy Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim.

Pani Halina Sacharczuk z Komendy Powiatowej Policji zapoznała uczestników ze zgubnymi  następstwami zażywania  narkotyków i picia alkoholu. Uczulała na to rodziców i wychowawców. Zaczyna się niewinnie, od wypicia piwa…następstwa mogą być tragiczne.

Imprezę poprowadził pan Włodzimierz Wasiluk i pani Aneta Leoniuk, nauczyciele z Zespołu Szkół. Pan Wasiluk zajął się starszą młodzieżą. Zapoznał z pojęciem rozgrzewki i  z pojęciem zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej. Były takie konkurencje jak piłka siatkowa i  tenis stołowy  oraz szachy, za które był odpowiedzialny pan Walery Mieszczeriakow, nauczyciel z Trójki. Za pierwsze miejsca były puchary ufundowane przez marszałka Województwa Podlaskiego Walentego Koryckiego. Każdy otrzymał nagrody.

Pani Anetta Leoniuk, również, w profesjonalny sposób zajęła się młodszymi. Były gry, zabawy , konkursy i dużo nagród oraz wrzawy i radości co niemiara.

Dużo frajdy sprawił przyjazd motocyklistów z ks. Adamem Dzienisiukiem, jako głównodowodzącym. Prawie wszystkie dzieci chciały dosiąść stalowego rumaka.

Zwieńczeniem imprezy był gorący bigos i nauka chodzenia nordicwalking, której uczył pan Wasiluk.

W międzyczasie było mierzone   ciśnienie i porada pielęgniarki Bożeny Sosny.

Trud włożony w przygotowanie Parafiady został nagrodzony przez uczestników z prośbą o zorganizowanie takiej imprezy w następnym roku.

27 czerwca 2012roku postanowieniem sądowym Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego, 14  grudnia 2012 roku została wpisana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

KRS 0000340500 numer rachunku bankowego: 74 1240 5253 1111 0010 3389 4244

Na dzień 31 grudnia 2012roku przychody Fundacji wynoszą                                                107.314,88zł

w tym przychody z Banku Żywności   w Suwałkach                                                                       86.955,45zł

Na dzień 31.12.2012r.koszty Fundacji wynoszą                                                                           108.208,19zł

z tego na realizację celów statutowych                                                                                            108.017,99zł

-koszty bankowe, KRS                                                                                                                                       190,20zł

Fundacja nie zatrudnia etatowych pracowników. Członkowie Zarządu, organu nadzoru i księgowy wykonują swoje zadania w ramach wolontariatu (nieodpłatnie).

Do realizacji zadań publicznych zawarto 3 umowy o dzieło, 1 na umowę zlecenie. Łączny koszt wynagrodzeń bezosobowych wynosi 4520 zł.

Fundacja nie posiada lokat bankowych. Nie udziela pożyczek pieniężnych.

Zestawienia finansowe:

ROK 2015

Rachunek wyników

Zestawienie obrotów i sald

Bilans uproszczony

ROK 2014

 Rachunek wyników

 Bilans uproszczony

ROK 2013

 Rachunek wyników

 Bilans uproszczony

ROK 2012

 Sprawozdanie merytoryczne

 Bilans uproszczony

 Informacja dodatkowa

 Rachunek wyników 

Dodaj komentarz