List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów PAKP

 ef5e5be9f1
za Cerkiew.pl
Do Czcigodnego Duchowieństwa, miłujących Boga Mnichów i wszystkich wiernych Jego Dzieci.

Chrystus się rodzi!

„Wywyższaj duszo moja Boga z Dziewicy Zrodzonego w ciele” (9 pieśń kanonu święta)

Pan  pozwolił  nam  znowu  przeżywać  radosną  wieść  obiecaną  ziemi – cud nadprzyrodzony, Tajemnicę chwalebną i budzącą bojaźń, spełnioną w Betlejem – Zrodzenie przez Dziewicę Marię obiecanego Mesjasza, Jezusa Chrystusa.
„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało z nami, pełne łaski i prawdy, i widzieliśmy Jego  chwałę,  jaką  ma  Jednorodzony  Syn  od  Ojca”  (J  1,14).  Słowo  stało  się prawdziwą światłością, „oświecającą  każdego  człowieka  przychodzącego  na  ten  świat”  (J  1,9), „ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci” (1J 2,8).

Bracia  i  Siostry!  Kościół  Chrystusowy  duchowo  tryumfuje  wysławiając  i wywyższając  ze  wszystkimi  mocami  niebios  Jego  wcielenie,  widząc  w  tym  świętym wydarzeniu Bożą  mądrość, miłość,  łagodność  i dobre usposobienie do rodzaju  ludzkiego. Święty Apostoł Paweł głosi, że „miłość Boża wobec nas objawiła się w tym, że Bóg posłał na świat Jednorodzonego swego Syna, żebyśmy przez Niego otrzymali życie” (1J 4,9).

Wcielony  Chrystus  przyjął  naszą  naturę,  aby  połączyć:  niebo  i  ziemię,  aniołów  z ludźmi, „aby z dwóch uczynić w sobie samym jednego nowego człowieka, czyniąc pokój”, celem  „głoszenia pokoju  nam, dalekim  i  bliskim, żeby  przez Niego  jedni  i drudzy  mieli dostęp do Ojca w jednym Duchu” (Ef 2,15-18) i oświecić „siedzących w mroku i cieniu śmierci”  (Łk  1,79).  Przez  światłość  prawdziwego  poznania  Boga  objawić  światu trójosobowego  Boga.  Tym  samym  zrodzony Chrystus  uczynił  nas  swoimi  dziećmi, dziedzicami wiecznego królestwa.

Bracia  i  Siostry!  Przyjście  na  świat Chrystusa  zmieniło  bieg  historii  ludzkości jednocząc wszystkich i wszystkich utrzymując, napełniając Bogiem ich myśli, czyny i całe ludzkie życie.

Jego miłość do człowieka obejmuje cały rodzaj ludzki. Jego przyjście na świat jest jedyne, niepowtarzalne i zbawcze. On, „nieogarniony zrodził się w pustyni i zajaśniał światu jako  Słońce  Sprawiedliwości”,  odradzając  ludzką  naturę.  Kościół  śpiewa:  „Z  nami  Bóg, zrozumcie to poganie i ukorzcie się, albowiem z nami Bóg”.

Chrystus tajemniczo przebywa w Kościele, w rodzinie, w szkołach, w szpitalach, w domach opieki, w urzędach państwowych. On jest wszędzie.

Bracia i Siostry! Mając świadomość wielkości tej prawdy nie będziemy lękać się i rozczarowywać, gdy słyszymy dzisiaj o wojnach, nieszczęściach, katastrofach, wędrówkach ludów. Prawda i radość z narodzin Chrystusa pozostaje zawsze ta sama. Chrystus przychodzi do swego stworzenia, On zawsze jest ten sam, niezmienny na wieki. Nasza wiara w Boga, pokój, prawda, radość i miłość ma swój początek we wcieleniu Chrystusa. To On ciągle wzywa człowieka: „Nie lękaj się! Bądź mężnym!” (Łk 2,32). „Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a Jan dam wam odpoczynek… i znajdziecie pokój dla dusz waszych” (Mt 11,28-29).

W tym zawiera się wielka duchowa moc, pomagająca współczesnemu człowiekowi. Naszą mocą jest wiara: „zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to nasza wiara” (1 J 5,4).

Bracia i Siostry! W mijającym 2015 roku modlitewnie wspominaliśmy wydarzenia trudnych czasów dla wierzących naszego Kościoła, tak zwane „bieżenstwo”. W modlitwie wspominaliśmy  ich,  a  także  budowniczych  naszego  Kościoła  z  początków  XX  wieku. Modlitwy te zanosiliśmy na świętej górze Grabarce w dniu święta Przemienienie Pańskiego w obecności relikwii  św.  Spirydona  z  Trimidontu.  Święte  relikwie  Bożego  wybrańca  św. Spirydona pomogły wszystkim uświadomić sobie, że żadne problemy, nawet najtrudniejsze, nie mogą odłączyć człowieka od Chrystusa.

Bóg zechciał, żeby święte relikwie przybyły do naszego Kościoła, w tym czasie, gdy Kościół nasz wspomina swoich „bohaterów ducha”. Nikt jak Bóg! On jest „przedziwny w swoich świętych” Jemu niech będzie zawsze chwała i dziękczynienie! Zaufajmy Mu! Niech „ani  śmierć,  ani  życie…  ani  teraźniejszość,  ani  przyszłość,  ani  moce,  ani  wysokość,  ani głębokość, ani żadne inne stworzenie, nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,38-39).

Bracia  i  Siostry!  Globalizacja  i  sekularyzacja  współczesnego  życia  stawia  swoją pieczęć na naszym życiu duchowym. Niszczone są fundamenty zdrowego życia duchowego prawosławnej rodziny, wychowanie młodego pokolenia, które jest gorszone współczesnymi zjawiskami  patologicznymi.  Naszym  zadaniem,  ludzi  wiary  prawosławnej,  jest  zawsze dobrem zwyciężać zło, pamiętając o sławach Apostoła Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21).

Bracia i Siostry! W radosne święto Narodzenia Chrystusa wzywamy wszystkich do pogłębienia wszelkich możliwych mocy duchowych ku pożytkowi Świętego Kościoła, dla duchowego rozwoju, aby nie osłabnąć w naszej gorliwości. Niech pomnaża się w naszych sercach, działa i przynosi owoc światłość nauki Chrystusa, wieczne i niezmienne osnowy życia: pokój, miłość, dobre uczynki, prawość i świętość. Chrystus wzywa: „…jeśli wytrwacie w Moim słowie, prawdziwie uczniami moimi będziecie” (J 8,31).

Pozdrawiamy serdecznie ze świętem Narodzenia Chrystusa i Nowym Rokiem 2016 czcigodne  duchowieństwo,  miłujących  Boga  mnichów,  młodzież,  dzieci  i  wszystkich wiernych  naszego  Kościoła  w  ojczyźnie  i  poza  jej  granicami,  mając  nadzieję,  że  i  w przyszłości Pan nie zostawi tych, którzy Go miłują, bez swojej szczodrej pomocy w życiu i trudach na rzecz Jego świętego Kościoła.

„Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Bożej” (Iz 11,2) niech będzie ze wszystkimi wami i „strzeże wasze serca i wasze myśli w Chrystusie Jezusie” (Flp 4,7).

Chrystus się rodzi! Sławcie!

Z Bożego miłosierdzia, pokorni:

+ Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski
+ Szymon, Arcybiskup Łódzki i Poznański
+ Adam, Arcybiskup Przemyski i Nowosądecki
+ Jeremiasz, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński
+ Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski
+ Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański
+ Grzegorz, Biskup Supraski
+ Jerzy, Biskup Siemiatycki
+ Paisjusz, Biskup Gorlicki

Warszawa, Narodzenie Chrystusa 2015/2016 roku.